ORGANIZACIJA Štampa
organizacija Osnivač i vlasnik preduzeća GTP „BAUEN“ DOO, je Srdjan Stojanović koji u preuzeću obavlja funkciju direktora preduzeća i zakonski je zastupnik preduzeća,i Snežana Stojanović, osnivač i vlasnik preduzeća sa funkcijom zamenika direktora preduzeća.

Kadrovsku strukturu firme sačinjavaju tri sektora:
  1. Tehnički sektor – naše preduzeće ima u svom sastavu stalno zaposlena tri diplomirana inženjera gradjevinarstva od kojih dva imaju položen stručni ispit i licencu, nekoliko gradjevinskih tehničara (visokogradnje i niskogradnje) od kojih je jedan sa položenim stručnim ispitom, majstore raznih profila, kvalifikovane gradjevinske radnike (zidare, tesare, armirače...) i pomoćne gradjevinske radnike. Glavni zadatak ovog sektora je aktivno učešće i nadzor svih tekućih radova na otvorenim gradilištima kao i uska saradnja sa komercijalnim sektorom firme.
  2. Komercijalni sektor – njega sačinjava ekonomski i drugi tehničari a njihov zadatak se ogleda u nabavci neophodnog materijala i opreme potrebne za nesmetano izvodjenje svih radova u uskoj saradnji sa tehničkim sektorom.
  3. Finansijsko-računovodstveni sektor – njega sačinjavaju finansijski rukovodilac, tj. direktor i zamenik direktor preduzeća, poslovna sekretarica i knjigovodja.